Aleksitimija i disocijacija u neepileptičkim psihogenim krizama - Assisi 2013

Istraživanjem se provjerava je li: 1) disocijacija prediktor razvoja PNES-a; 2) aleksitimija posreduje u učincima disocijacije.